Home Uncategorized Gjykata merr vendim për qytetarin që e fotografoi votën më 6 tetor

Gjykata merr vendim për qytetarin që e fotografoi votën më 6 tetor

197
0

Gjykata e Apelit, Departamenti për Kri.me të Rënda, ka refuzuar ankesën e të akuzuarit për cenim të fshehtësisë së votimit, Xhemajl Kadiri, duke vërtetuar kështu aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë.

Ai akuz ohej se në vendvotimin e vendosur në shkollën e mesme “Xhelal Hajda”, në mënyrë të kundërligjshme e cenon fshehtësinë e votimit, ashtu që përkundër faktit se njoftohet nga komisionerët se fotogr.afimi i fletëvotimit është i ndaluar, i pandehuri përgjigjet “se kjo është e drejtë e imja”, dhe e fotografon votën.

Për këtë, Gjykata Themelore në Gjakovë më 10 mars 2020 kishte marr aktgjykim me të cilin Kadirin e kishte shpallur faj tor, me ç’rast ndaj tij kishte shqiptuar dën.im me kusht në kohëzgjatje prej 4 muajsh.

Sipas Themelores, dë nimi me burgim nuk do të ekzeku.tohej nëse i akuzuari nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale brenda periudhës verifikuese prej një viti.

Por, i pakën aqur me aktgjy.kimin e shkalës së parë kishte qenë i aku zuari, i cili për mes ankesës kishte kërkuar nga Gjykata e Apelit që aktgjykimi e shkallës së parë të prishet dhe çështjen ta kthejë në rivendosje, apo ta ndryshojë aktgjykimin dhe të akuzuarin ta lirojë nga akuza.

Kjo me pretendimin se aktgjykimi i shkallës së parë është përfshirë në shkelje esenciale të dispozi.tave të procedurës penale, si dhe nuk është vërtetuar drejtë gjendja fakt ike.

Përmes ankesës ai ka kërk.uar edhe zbutjen e dënimit, me pretendimin se dënimi i shqip.tuar është tejet i lartë.

Por sipas Apelit, një ankesë e tillë është e pabazuar, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Gjykata e Apelit e Kosovës i refuzoi si të pabazuara pretendimet ankimore të mbro.jtësit të akuzuarit lidhur me sanksi onin penal, ndërsa aktgjykimin e atakuar e vërtetoi me bindje se me dëni min e shqiptuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë do të arrihet qëllimi i dëni.mit”, thuhet në aktgjykim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here